در حال حاضر موجودی آلبوم کاغذ دیواری Geometric        ( ژئومتریک ) به اتمام رسیده است.